Suorituksen johtaminen on monista osa-alueista koostuva kokonaisuus, johon liittyy vahvasti myös osaamisten hallinta ja johtaminen. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisia toimintatapoja auttaen näin varmistamaan, että suorituksen johtaminen on selkeä ja hallittu kokonaisuus läpi organisaation.

Kuinka saada suurin hyöty irti suorituksen johtamisesta? Avainasemassa on esihenkilöiden tukeminen yhdenmukaisilla johtamiskäytännöillä suorituksen ja osaamisen läpiviennissä. Helpot ja toimivat työkalut mahdollistavat selkeän johtamisen läpi organisaation.

Aloita määrittelemällä tavoitteet keskitetysti. Niiden avulla voidaan selkeästi viestiä koko organisaation yhteisistä tavoitteista ja kuinka jokainen työntekijä pystyy osaltaan vaikuttamaan niihin. Suorituksen johtamisen työkalulla esihenkilöiden on helppo hallita omien tiimiensä suoritusta pysyen kuitenkin johdon ja HR:n asettamien prosessien viitoittamalla polulla. Kun työkalut seurantaan, mittaamiseen ja jalkauttamiseen ovat modernit, onnistuu koko prosessi paremmin läpi organisaation.

Kun suorituksen johtamisen kanssa tarvittavat muut työkalut aina osaamisen johtamisesta bonuslaskentaa löytyvät yhdestä ja samasta järjestelmästä, helpottuu johtaminen huomattavasti. Myös läpinäkyvyys ja sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin kasvaa. Lue lisää modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista suorituksen ja osaamisen johtamisessa.

Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen haasteisiin?

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi erilaisten prosessien automatisoinnin niin myös niiden hallinnan sekä seurannan keskitetysti. Esimerkiksi kehityskeskustelut voidaan kohdistaa erilaisten keskustelupohjien kautta erilaisina halutuille yksiköille ja niiden etenemistä sekä avoinna olevuutta voidaan johtaa keskistetysti HR:n toimesta. Miltä kuulostaisi mahdollisuus hallita koko kehityskeskusteluprosessia aina suunnittelusta raportointiin asti?

Moderni HR-järjestelmä tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen luomista alusta loppuun. HR pystyy rakentamaan erilaisia keskustelupohjia, joita voidaan vaiheistaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Vaiheistamisen avulla pystytään määrittelemään, että tietty keskusteluosa käydään heti alkuvuodesta, jonka jälkeen keskustelupohja lukkiutuu vain tarkastelu tilaan. Kun keskustelun jatko taas on ajankohtainen, aukeaa se uudestaan antaen mahdollisuuden sekä esihenkilölle, että työntekijälle kirjata vastauksia seuraaviin kohtiin.

Kun HR-järjestelmä tukee keskustelun käyntiä ja HR pystyy seuraamaan niiden etenemistä reaaliajassa, helpottuu koko prosessin läpivienti. Lue lisää Solaforcen HR-järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista.

Parhaimmat hyödyt saadaan, kun HR-järjestelmä tukee henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyöskentelyä kaikissa työsuhteen vaiheissa. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien hyödyntämisen läpi työsuhteen.

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa nyt kaiken sen, johon on aiemmin joutunut vain sopeutumaan vanhojen järjestelmien puutteiden vuoksi. Esimerkkeinä voi mainita mm. monipuoliset hyväksymisketjut, erilaisten prosessien automatisointi sekä kattavan raportoinnin ja analytiikan tuottaminen läpi koko järjestelmän.

Esihenkilötyön helpottaminen ja tukeminen ovat avainasemassa jokaisessa yrityksessä. HR-järjestelmästä löytyvien työtilojen avulla pystytään tuomaan päivittäin tarvittavia toiminnallisuuksia helposti käyttöön. Hyväksymisten tekeminen keskitetysti, tiimin hallinta yhdessä näkymässä sekä tärkeiden tapahtumien kuten kehityskeskusteluiden seuraaminen ja toteuttaminen ilman turhaa pomppimista järjestelmässä tuovat aidosti mitattavia hyötyjä esihenkilöille.

Automaation, raportoinnin ja analytiikan toiminnot tuovat HR:lle tukea henkilöstöjohtamisen haasteisiin alati muuttuvassa työympäristössä. Selkeät toimintaprosessit, joita voidaan johtaa keskitetysti, samankaltaisten rutiinien automatisointi sekä ennustettavuuden parantuminen paremman automatiikan kautta ovat modernin HR-järjestelmän selkärankaa. Kun kaiken tämän yhdistää monipuolisiin toiminnallisuuksiin hyväksymisketjuista, erillisten organisaatiorakenteiden mahdollistamisesta sekä selkeään ja intuitiiviseen käyttöliittymään saadaan aikaan juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaava HR-järjestelmä, josta ei lopu suorituskyky kesken. Lue lisää Solaforcen modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista sivuiltamme.

Suorituksen johtaminen ja tavoitteenasetanta ovat monessa organisaatiossa monimutkaisia kokonaisuuksia sekä vaikeasti raportoitavia, että johdettavia prosesseja. Älykäs työtila tarjoaa kaikille käyttäjille helpon ja nopean työkalun HR-tietoon. Osana toimivaa HR-järjestelmää älykkäät työtilat mahdollistavat helpommin hallittavia prosesseja sekä tukevat liiketoiminnan kasvua.

Moderni HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet helpossa ja toiminnallisessa näkymässä lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia tai analysointia? Toimivalla HR-järjestelmällä saadaan luotettavaa tietoa johtamisen tueksi. Esihenkilöille pystytään yhdistämään samaan näkymään myös muita johtamisen kannalta tärkeitä elementtejä, kuka on tänään paikalla, kenellä ylityötunnit lähentelevät maksimirajaa sekä HR:n keskistettyä ohjeistusta.

Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan vahtimiseen ja ohjeistamiseen sekä tiimien vetäjät saavat helposti päivittäiseen tekemiseen liittyvät tiedot, onnistuu myös itse johtaminen helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat asioiden etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään. Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.

Esihenkilöiden ja henkilöstöjohtamisen tukemisen kulmakiviä ovat tietoon perustuvat päätökset. Kuinka HR-järjestelmä tukee tiedon keräämistä ja analysoimista?

Erilaiset raportoinnin työkalut mahdollistavat monipuolisen tiedon hyödyntämisen osana henkilöstöjohtamisen suunnittelua ja päätöksentekoa. Erityisesti esihenkilöiden tukeminen HR-järjestelmän avulla on tuottanut monille yrityksille suuret määrät aiempaa arvokkaampaa henkilöstödataa.

Sitä saa mitä mitataan?

Vanha viisaus pitää todellakin paikkansa, sillä useimmissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen tärkein apuväline, HR-järjestelmä on usein viritetty aivan liian alhaiselle käyttöasteelle rajatun käyttäjäryhmänsä vuoksi. Miltä kuulostaa järjestelmä, jonka käyttäjinä toimivat vain muutama HR-henkilö, joiden tehtävä on hallita järjestelmässä työntekijöiden työsuhteen perustietoja? Tiedon määrä jää auttamatta aivan liian ohueksi. Modernissa HR-järjestelmässä kaikilla käyttäjillä on pääsy järjestelmään rikastuttamaan tietoa monelta muultakin kantilta. Tällöin päästään hyötymään monipuolisemmasta ja rikkaammasta datasta, joka mahdollistaa entistä kattavamman suunnittelun sekä johtamisen läpi organisaation. Lue lisää siitä, kuinka moderni HR-järjestelmä tukee esimerkiksi esihenkilöitä päivittäisessä johtamisessa.

Muuttuva työympäristö yhdistettynä maailman tapahtumiin asettavat uudenlaisia paineita hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen työpaikoilla. Kuinka hyvinvointia voidaan mitata ja ennustaa, millaisilla työkaluilla pystytään ajoissa tunnistamaan jaksamiseen liittyvät haasteet?

Etätöiden kasvu ja jatkuvat muutokset ympärillämme vaikuttavat jokaiseen työntekijään ja yritykseen. Yksi isoimmista HR teemoista on henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Tämä tuntuu toistuvan kaikilla toimialoilla toimivien HR-johtajien puheissa. Onneksi teknologia tarjoaa henkilöstöjohtamiseen apuvälineitä, jotka sopivat hyvinvoinnin ja jaksamisen seurantaan nykyhetkessä.

HR-järjestelmässä hyvinvoinnin seuraamiseen löytyy monipuolisia työkaluja, joiden avulla saadaan arvokasta dataa seurannan, analyysien ja toimenpiteiden tekemiseen. HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisten muuttujien yhdistämisen, ja tuottaa näin ollen tietoa mm. suorituksen muuttumisen tasoista, poissaolojen kertymisestä sekä moniin muihin yhdistelmämittareihin perustuvaa tietoa, jolla pystytään aidosti seuraamaan työhyvinvointia ja jaksamista suoraan HR-järjestelmässä.

Modernin HR-järjestelmän helppokäyttöisyys houkuttaa kaikkia työntekijöitä ylläpitämään omia tietojaan, jolloin data pysyy aidosti ajan tasalla. Lisätoiminnallisuuksien avulla pystytään mukaan liittämään vieläkin monipuolisempia muuttujia jaksamiseen liittyen alkaen ylitöiden kertymisestä (SolaTime-työajanseuranta). Erilaisten työntekijöiden kuormitusta mittaavien muuttujien tarkastelun avulla saadaan nopeasti kiinni myös heikkenevästä työilmapiiristä aivan yksittäisten tiimien tasolla. Lue lisää modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Hajautettu HR-tieto, raportoiminen ja analysoiminen – Kuinka käsitellä HR master dataa fiksusti ja tehokkaasti.

Onko organisaatiossanne HR-järjestelmää käytössä? Palveleeko se juuri teidän tarpeitanne helpottamalla raportointia ja tukemalla johtamista? Valitettavan usein kuulee, että käytössä on useita järjestelmiä, joissa hallitaan kaikkia työsuhteen, henkilön, osaamisen ja kehittymisen tietoja, mutta kokonaiskuvaa ei oikein saada muodostettua ja käyttötavatkin ovat kirjavia.

Keskitetty tiedonhallinta ja yhdenmukaiset toimintatavat mahdollistava HR-järjestelmä pitää huolen siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja niitä käsitellään aina samalla tavalla. Näin saadaan tuotettua laadukasta HR-dataa, jonka pohjalta myös raportoiminen ja tiedon analysoiminen onnistuvat helposti.

Eikä unohtaa voi myöskään automatisointia. Erityisesti esihenkilöiden käytön tukeminen on monelle organisaatiolle avainkysymys, jonka avulla pystytään luomaan yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä (kuten esimerkiksi yhdenmukaiset kehityskeskustelut) ja nostamaan tärkeitä avainlukuja sekä raportteja tukemaan esihenkilöiden työtä ihan päivittäin. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee aidolla tiedolla johtamista ja automatisointia.

Perinteisesti HR-järjestelmät on mielletty henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun työkaluiksi, mutta moderneilla toiminnallisuuksilla täydennettynä HR-järjestelmästä on tullut yksi esihenkilöiden parhaimmista työkaluista.

Millaisia toiminnallisuuksia HR-järjestelmä tarjoaa erityisesti esihenkilöille? Päivittäisessä työssä apuja saadaan muun muassa helposta poissaolojen hallinnasta, hyväksymisten tekemisestä sekä automaattisten prosessien hyödyntämisestä hyväksymisketjuineen.

Miksi juuri HR-järjestelmä?

Luonnollisestikin sen vuoksi, että sinne on kerätty kaikki tiimiläisten työsuhteen liittyvä tieto yhteen ja samaan paikkaan. Kehityskeskusteluiden ja tavoitteiden kirjaaminen yhteiseen paikkaan, osaamisten ja koulutustietojen ylläpitäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien tietojen sekä mittareiden keskittäminen yhteen, käyttäjäystävälliseen järjestelmään mahdollistaa helpon johtamisen työvälineen kaikille esihenkilöille jokaisessa organisaatiossa. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee erityisesti esihenkilöitä päivittäisessä johtamisessa.

HR-tiedon hyödyntäminen oikeasti. Mistä tieto koostuu ja kuinka sen hyödyntämisestä luodaan oikeasti liiketoimintaa tukeva tapa.

Modernin HR-järjestelmän selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä kannustaa kaikkia käyttäjiä päivittämään järjestelmään tietoja. Monipuoliset toiminnallisuudet sekä tiedon tallentaminen mahdollistavat valtavan tietomäärän kertymisen melko nopeastikin. HR-tieto siis päivittyy koko ajan.

Kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää, ja mitkä ovat sen yleisimmät käyttökohteet? HR-tiedon avulla pystytään tekemään ennusteita resurssointiin, henkilöstömuutoksiin ja osaamisen varmistamiseen pitkällä aikavälillä. Analyysit poissaoloista, työolojen muutoksista sekä henkilöstön jaksamisesta ja viihtymisestä luovat moniulotteista kuvaa siitä mitä ihmisille kuuluu. Yhdistelemällä erilaisia tietoja, voidaan luoda mittareita jaksamiselle, kehittymiselle ja tulevaisuuden potentiaalille liiketoiminnan tarpeita ajatellen.

Liiketoimintaa tukeva tapa hyödyntää HR-tietoa auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia kehittyä. Niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä näkyviä muutoksia voidaan peilata uuteen HR-tietoon, jota kertyy jatkuvasti lisää. Näin voidaan varmistaa, että toiminnan suunnitteleminen on aina linjassa kertyneen tiedon ja liiketoiminnan tahtotilan kanssa. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee johtamista.

Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen haasteisiin?

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi erilaisten prosessien automatisoinnin niin myös niiden hallinnan sekä seurannan keskitetysti. Esimerkiksi kehityskeskustelut voidaan kohdistaa erilaisten keskustelupohjien kautta erilaisina halutuille yksiköille ja niiden etenemistä sekä avoinna olevuutta voidaan johtaa keskistetysti HR:n toimesta. Miltä kuulostaisi mahdollisuus hallita koko kehityskeskusteluprosessia aina suunnittelusta raportointiin asti?

Moderni HR-järjestelmä tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen luomista alusta loppuun. HR pystyy rakentamaan erilaisia keskustelupohjia, joita voidaan vaiheistaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Vaiheistamisen avulla pystytään määrittelemään, että tietty keskusteluosa käydään heti alkuvuodesta, jonka jälkeen keskustelupohja lukkiutuu vain tarkastelu tilaan. Kun keskustelun jatko taas on ajankohtainen, aukeaa se uudestaan antaen mahdollisuuden sekä esihenkilölle, että työntekijälle kirjata vastauksia seuraaviin kohtiin.

Kun HR-järjestelmä tukee keskustelun käyntiä ja HR pystyy seuraamaan niiden etenemistä reaaliajassa, helpottuu koko prosessin läpivienti. Lue lisää Solaforcen HR-järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista.

 

Haluatko kuulla lisää? Varaa demo tästä.

 

© 2024 Solaforce
Soita