Muuttuva työympäristö yhdistettynä maailman tapahtumiin asettavat uudenlaisia paineita hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen työpaikoilla. Kuinka hyvinvointia voidaan mitata ja ennustaa, millaisilla työkaluilla pystytään ajoissa tunnistamaan jaksamiseen liittyvät haasteet?

Etätöiden kasvu ja jatkuvat muutokset ympärillämme vaikuttavat jokaiseen työntekijään ja yritykseen. Yksi isoimmista HR teemoista on henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Tämä tuntuu toistuvan kaikilla toimialoilla toimivien HR-johtajien puheissa. Onneksi teknologia tarjoaa henkilöstöjohtamiseen apuvälineitä, jotka sopivat hyvinvoinnin ja jaksamisen seurantaan nykyhetkessä.

HR-järjestelmässä hyvinvoinnin seuraamiseen löytyy monipuolisia työkaluja, joiden avulla saadaan arvokasta dataa seurannan, analyysien ja toimenpiteiden tekemiseen. HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisten muuttujien yhdistämisen, ja tuottaa näin ollen tietoa mm. suorituksen muuttumisen tasoista, poissaolojen kertymisestä sekä moniin muihin yhdistelmämittareihin perustuvaa tietoa, jolla pystytään aidosti seuraamaan työhyvinvointia ja jaksamista suoraan HR-järjestelmässä.

Modernin HR-järjestelmän helppokäyttöisyys houkuttaa kaikkia työntekijöitä ylläpitämään omia tietojaan, jolloin data pysyy aidosti ajan tasalla. Lisätoiminnallisuuksien avulla pystytään mukaan liittämään vieläkin monipuolisempia muuttujia jaksamiseen liittyen alkaen ylitöiden kertymisestä (SolaTime-työajanseuranta). Erilaisten työntekijöiden kuormitusta mittaavien muuttujien tarkastelun avulla saadaan nopeasti kiinni myös heikkenevästä työilmapiiristä aivan yksittäisten tiimien tasolla. Lue lisää modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Hajautettu HR-tieto, raportoiminen ja analysoiminen – Kuinka käsitellä HR master dataa fiksusti ja tehokkaasti.

Onko organisaatiossanne HR-järjestelmää käytössä? Palveleeko se juuri teidän tarpeitanne helpottamalla raportointia ja tukemalla johtamista? Valitettavan usein kuulee, että käytössä on useita järjestelmiä, joissa hallitaan kaikkia työsuhteen, henkilön, osaamisen ja kehittymisen tietoja, mutta kokonaiskuvaa ei oikein saada muodostettua ja käyttötavatkin ovat kirjavia.

Keskitetty tiedonhallinta ja yhdenmukaiset toimintatavat mahdollistava HR-järjestelmä pitää huolen siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja niitä käsitellään aina samalla tavalla. Näin saadaan tuotettua laadukasta HR-dataa, jonka pohjalta myös raportoiminen ja tiedon analysoiminen onnistuvat helposti.

Eikä unohtaa voi myöskään automatisointia. Erityisesti esihenkilöiden käytön tukeminen on monelle organisaatiolle avainkysymys, jonka avulla pystytään luomaan yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä (kuten esimerkiksi yhdenmukaiset kehityskeskustelut) ja nostamaan tärkeitä avainlukuja sekä raportteja tukemaan esihenkilöiden työtä ihan päivittäin. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee aidolla tiedolla johtamista ja automatisointia.

Perinteisesti HR-järjestelmät on mielletty henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun työkaluiksi, mutta moderneilla toiminnallisuuksilla täydennettynä HR-järjestelmästä on tullut yksi esihenkilöiden parhaimmista työkaluista.

Millaisia toiminnallisuuksia HR-järjestelmä tarjoaa erityisesti esihenkilöille? Päivittäisessä työssä apuja saadaan muun muassa helposta poissaolojen hallinnasta, hyväksymisten tekemisestä sekä automaattisten prosessien hyödyntämisestä hyväksymisketjuineen.

Miksi juuri HR-järjestelmä?

Luonnollisestikin sen vuoksi, että sinne on kerätty kaikki tiimiläisten työsuhteen liittyvä tieto yhteen ja samaan paikkaan. Kehityskeskusteluiden ja tavoitteiden kirjaaminen yhteiseen paikkaan, osaamisten ja koulutustietojen ylläpitäminen sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien tietojen sekä mittareiden keskittäminen yhteen, käyttäjäystävälliseen järjestelmään mahdollistaa helpon johtamisen työvälineen kaikille esihenkilöille jokaisessa organisaatiossa. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee erityisesti esihenkilöitä päivittäisessä johtamisessa.

HR-tiedon hyödyntäminen oikeasti. Mistä tieto koostuu ja kuinka sen hyödyntämisestä luodaan oikeasti liiketoimintaa tukeva tapa.

Modernin HR-järjestelmän selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä kannustaa kaikkia käyttäjiä päivittämään järjestelmään tietoja. Monipuoliset toiminnallisuudet sekä tiedon tallentaminen mahdollistavat valtavan tietomäärän kertymisen melko nopeastikin. HR-tieto siis päivittyy koko ajan.

Kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää, ja mitkä ovat sen yleisimmät käyttökohteet? HR-tiedon avulla pystytään tekemään ennusteita resurssointiin, henkilöstömuutoksiin ja osaamisen varmistamiseen pitkällä aikavälillä. Analyysit poissaoloista, työolojen muutoksista sekä henkilöstön jaksamisesta ja viihtymisestä luovat moniulotteista kuvaa siitä mitä ihmisille kuuluu. Yhdistelemällä erilaisia tietoja, voidaan luoda mittareita jaksamiselle, kehittymiselle ja tulevaisuuden potentiaalille liiketoiminnan tarpeita ajatellen.

Liiketoimintaa tukeva tapa hyödyntää HR-tietoa auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia kehittyä. Niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä näkyviä muutoksia voidaan peilata uuteen HR-tietoon, jota kertyy jatkuvasti lisää. Näin voidaan varmistaa, että toiminnan suunnitteleminen on aina linjassa kertyneen tiedon ja liiketoiminnan tahtotilan kanssa. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee johtamista.

Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen haasteisiin?

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi erilaisten prosessien automatisoinnin niin myös niiden hallinnan sekä seurannan keskitetysti. Esimerkiksi kehityskeskustelut voidaan kohdistaa erilaisten keskustelupohjien kautta erilaisina halutuille yksiköille ja niiden etenemistä sekä avoinna olevuutta voidaan johtaa keskistetysti HR:n toimesta. Miltä kuulostaisi mahdollisuus hallita koko kehityskeskusteluprosessia aina suunnittelusta raportointiin asti?

Moderni HR-järjestelmä tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen luomista alusta loppuun. HR pystyy rakentamaan erilaisia keskustelupohjia, joita voidaan vaiheistaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Vaiheistamisen avulla pystytään määrittelemään, että tietty keskusteluosa käydään heti alkuvuodesta, jonka jälkeen keskustelupohja lukkiutuu vain tarkastelu tilaan. Kun keskustelun jatko taas on ajankohtainen, aukeaa se uudestaan antaen mahdollisuuden sekä esihenkilölle, että työntekijälle kirjata vastauksia seuraaviin kohtiin.

Kun HR-järjestelmä tukee keskustelun käyntiä ja HR pystyy seuraamaan niiden etenemistä reaaliajassa, helpottuu koko prosessin läpivienti. Lue lisää Solaforcen HR-järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista.

 

Haluatko kuulla lisää? Varaa demo tästä.

 

Parhaimmat hyödyt saadaan, kun HR-järjestelmä tukee henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyöskentelyä kaikissa työsuhteen vaiheissa. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien hyödyntämisen läpi työsuhteen.

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa nyt kaiken sen, johon on aiemmin joutunut vain sopeutumaan vanhojen järjestelmien puutteiden vuoksi. Esimerkkeinä voi mainita mm. monipuoliset hyväksymisketjut, erilaisten prosessien automatisointi sekä kattavan raportoinnin ja analytiikan tuottaminen läpi koko järjestelmän.

Esihenkilötyön helpottaminen ja tukeminen ovat avainasemassa jokaisessa yrityksessä. HR-järjestelmästä löytyvien työtilojen avulla pystytään tuomaan päivittäin tarvittavia toiminnallisuuksia helposti käyttöön. Hyväksymisten tekeminen keskitetysti, tiimin hallinta yhdessä näkymässä sekä tärkeiden tapahtumien kuten kehityskeskusteluiden seuraaminen ja toteuttaminen ilman turhaa pomppimista järjestelmässä tuovat aidosti mitattavia hyötyjä esihenkilöille.

Automaation, raportoinnin ja analytiikan toiminnot tuovat HR:lle tukea henkilöstöjohtamisen haasteisiin alati muuttuvassa työympäristössä. Selkeät toimintaprosessit, joita voidaan johtaa keskitetysti, samankaltaisten rutiinien automatisointi sekä ennustettavuuden parantuminen paremman automatiikan kautta ovat modernin HR-järjestelmän selkärankaa. Kun kaiken tämän yhdistää monipuolisiin toiminnallisuuksiin hyväksymisketjuista, erillisten organisaatiorakenteiden mahdollistamisesta sekä selkeään ja intuitiiviseen käyttöliittymään saadaan aikaan juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaava HR-järjestelmä, josta ei lopu suorituskyky kesken. Lue lisää Solaforcen modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Yhtenäisten johtamiskäytäntöjen, erilaisten prosessien ja arkea helpottavien toiminnallisuuksien tuominen luontevasti osaksi HR-järjestelmää on ensiarvoisen tärkeää esihenkilötyön tukemista. Kuinka hyvin nykyinen järjestelmäsi tukee ja ohjaa esihenkilöitä?

Modernin HR-järjestelmän sisäänkirjoitettuja toimintamalleja ovat mm. automaation lisääminen ja yhteisten toimintatapojen mahdollistaminen läpi organisaation ilman sen suurempia ponnisteluja. Mutta mitkä ovat modernin HR-järjestelmän suurimmat edut päivittäisen johtamisen ja esihenkilötyön tukemisen kohdalla?

Ensimmäisenä voisi nostaa vaikkapa helppokäyttöisyyden, jonka avulla pystytään tukemaan eri prosessien läpivientiä helposti osana päivittäistä tekemistä.  Nopeasti saatavat raportit ja helposti löytyvät toiminnallisuudet lisäävät käyttömukavuutta sekä mahdollistavat asioihin nopeasti tarttumisen.

Toisena voisi antaa erityismaininnan helposti muokattavalle HR-järjestelmälle, jonne pystytään tuomaan keskistetysti kaikki työsuhteen eri prosessit. Johdetut ja selkeät toimintamallit, jotka voidaan jalkauttaa ylhäältä alaspäin palvelemaan ja tukemaan esihenkilöiden työtä päivittäin. Ohjaavuuden lisääminen ja toiminnan tukeminen mahdollistavat esihenkilön työajan ohjaamisen tärkeimpiin tehtäviin.

Modernin HR-järjestelmän avulla pystytään luomaan uudenlaisia mahdollisuuksia erityisesti esihenkilöiden työn tukemiseen. Lue lisää millaisia Solaforcen HR-järjestelmän hyötyjä voitaisiin nähdä teidän organisaatiossanne.

Kuinka tukea esihenkilöiden päivittäistä työtä? Millaista tukea moderni HR-järjestelmä pystyy antamaan johtamiseen? Läpinäkyvyys, itsepalvelu ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa, kun HR-järjestelmän hyötyjä halutaan valjastaa johtamisen tueksi.

Modernin ja helppokäyttöisen HR-järjestelmän avulla pystytään tuottamaan enemmän analytiikkaa johtamisen tueksi. Kattava raportointi ja tekoäly tuovat lisäarvoa ja tukea johtamiseen kun päätöksiä pystytään perustamaan aitoon tietoon. Raportoinnin avulla pystytään nostamaan tietoon perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa uudelle tasolle, samalla kun tekoäly nostaa monia muita muuttujia esiin päätöksenteon tueksi.

Oma lukunsa on datan ajan tasalla pysyminen ja sen mahdollistaminen laajalla itsepalvelulla, jossa jokainen henkilö pystyy ylläpitämään tietyiltä osin omia tietojaan. Omien osaamistietojen ja sertifikaattien ylläpitäminen helpottaa suunnitteluja ja varmistaa, että osaamiset eivät jää jälkeen.

HR-järjestelmän mahdollistaman suunnitelmallisuuden lisääntyminen ja yhtenäisten toimintatapojen avulla pystytään tuomaan uutta otetta johtamiseen niin HR:n, esihenkilöiden kuin organisaation johdon taholta. Kaiken takana on moderni, nykypäivän tekemistä tukeva HR-järjestelmä, jonka avulla johdat paremmin! Lue lisää Solaforcen modernista HR-järjestelmästä.

Kuinka suunnitella osaamisten kehittymistä huomioiden tulevat muutokset ja tarpeet? Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle. Nykypäivän nopea muutosvauhti tarvitsee tueksi monipuolisia työkaluja, jotka vastaavat haasteisiin kaikilla henkilöstöjohtamisen osa-alueilla.

HR-järjestelmässä pystytään ylläpitämään osaamisia kattavasti, sekä analysoimaan osaamisten kehittymistä ja osaamisvajeita äärimmäisen tarkasti. HR-järjestelmän monipuoliset mahdollisuudet osaamisten kehittämiseen kattavat muun muassa seuraavat toiminnallisuudet:

Keskistetty paikka kaikelle osaamisten ja koulutusten tiedoille: Tallenna kaikki tiedot yhteen paikkaan, tarpeellisten eräpäiväilmoitusten kanssa. Käyttäjät voivat tarkastella omia tietojaan ja HR pystyy keskitetysti tarkastelemaan osaamisten riittämistä, kehittymistä ja jakautumista.

Koulutusten ja osaamisten yläpitäminen monipuolisella koulutuskalenterilla: Niin sisäisten- kuin ulkoistenkoulutusten ylläpitoon, ilmoittautumiseen ja automaattiseen osaamistietojen päivitykseen soveltuva koulutuskalenteri toiminnallisuus mahdollistaa monipuolisesti erilaisia osaamisen ylläpitämiseen liittyviä toimintoja.

Analysoi, reagoi ja valmistaudu muutoksiin: Kun kaikki henkilöstön osaamistieto on yhdessä keskistetyssä paikassa, pystyy HR ja johto hyödyntämään tietoa tehokkaammin. Esimerkiksi muutoksiin varautuminen ja seuraajasuunnittelun tekeminen helpottuvat kun käytettävissä on kaikki osaamiseen liittyvä tieto.

Solaforcen HR-järjestelmän monipuoliset osaamisenkehittämisen työkalut varmistavat, että organisaatiosi osaaminen pysyy kehityksessä mukana. Lue lisää monipuolisista, kokonaisvaltaisen HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Kuinka tukea johtamista HR:n automaatiolla ja aidolla tiedolla? Millaisia apuvälineitä HR-järjestelmä tarjoaa tiedon käsittelyyn ja analysoimiseen johtamisen tueksi?

Johtaminen aidolla tiedolla, siitä puhutaan nyt paljon. Mitä se tarkoittaa ja mikä oikeastaan on aitoa tietoa? Henkilöstöjohtamisessa tiedon määrä on valtava. On työsuhteeseen, henkilöön, suoritukseen ja osaamiseen liittyvää tietoa, joita usein vielä ylläpidetään eri välineissä hajautettuna. Lisäksi näitä tietoja saatetaan kirjata ja käsitellä hyvinkin vaihtelevilla tavoilla.

Ensimmäinen askel kohti aidolla tiedolla johtamista on keskitetty tiedonhallinta. Keskitetty tallennuspaikka mahdollistaa samalla myös yhtenäiset tavat käsitellä tietoa. Niiden avulla pystytään tukemaan johtamisenprosesseja, luomaan toimivaa automaatiota ja varmistamaan tietojen oikeanlainen käsittely. Ilman selkeää tapaa käsitellä tietoa, ei pystytä millään luomaan aitoon tietoon pohjautuvaa analytiikkaa ja johtamista.

Seuraava askel on tiedon raportoimiseen, käsittelyyn ja analysointiin perehtyminen ja panostaminen. Kaikissa HR-järjestelmissä tiedon raportoiminen ei ole mahdollista, vaan tiedot hautautuvat järjestelmään ja jäävät hyödyntämättä. Mahdollisuus luoda omia raportteja yhdistettynä valmiisiin raportteihin tuovat niin johdolle, HR:lle kuin esihenkilöille valtavasti tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.

Viimeinen ja tärkein kohta on aito automatisointi sekä analysointi. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi tiedon analysoinnin helposti ja nopeasti? Tukeeko se käyttäjää nostamalla tärkeitä tietoja ja muistuttamalla käyttäjää erilaisista toimista? Automatisointi ja tiedon hallinta ovat avainasemassa, kun oman organisaation kehittymistä ja kasvua halutaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee tiedolla johtamista.

© 2023 Solaforce
Soita