Tavoitteenasetanta, seuranta ja raportointi – kolme sanaa, jotka nostattavat tuskaa niin HR:n kuin esimiesten keskuudessa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Toimiva ja ketterä HR-järjestelmä tekee koko tavoiteprosessista helpompaa ja auttaa osaltaan tukemaan yrityksen liiketoimintaa.

Moderneja ratkaisuja suorituksen johtamiseen

Älykäs HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia ja analysointia? Ei tavoitteita kirjata vain kirjaamisen ilosta, vaan siksi, että niiden avulla toteutetaan yrityksen strategiaa ja luodaan lisää liiketoimintaa. Modernilla ja helppokäyttöisellä HR-ratkaisulla helpotetaan esimiesten työtaakkaa ja tuodaan tavoitteet aidosti osaksi päivittäistä työtä.

Aseta tavoitteita, seuraa suoritusta ja raportoi yhdellä klikkauksella

Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja koko tavoiteprosessin ajan. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan ohjeistamiseen ja esimiehet saavat helposti tavoitteet kirjattua, onnistuu myös suorituksen seuranta helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat prosessin etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään.

Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.

Kaikkeen HR:n suunnitteluun tarvitaan ajantasaista tietoa ja näkyvyyttä nykytilasta. Erilaisten toimintojen ja tarpeiden kartoittaminen, aikatauluttaminen ja budjetoiminen on tärkeä osa suunnittelua. Kunnollisen suunnittelun esteenä kuulee usein olevan tietojen kaivaminen hajallaan olevista exceleistä, joka on työlästä ja aikaa vievää.

Liike- ja talouselämän muutosvauhti kiihtyy entisestään 2020-luvulla. Uusia taitoja tarvitaan, jotta yritykset pysyvät kehityksessä mukana.  Modernissa HR-järjestelmässä on vaivatonta kartoittaa tarvittavia osaamisalueita ja niissä ilmeneviä vajeita yritys-, yksikkö- ja yksilötasolla. Nämä pystytään esittämään havainnollisesti graafisessa muodossa ja saamaan nopeasti kokonaiskuva tilanteesta. Näin pystytään etsimään tarkoituksenmukaiset koulutukset, aikatauluttamaan ja budjetoimaan ne.

Seuraajasuunnittelu on osa-alue, joka usein jää vähäiselle huomiolle, mutta on elintärkeää yrityksen jatkuvuuden ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. HR-järjestelmässä voidaan kartoittaa tarvittavia osaamisalueita eri positioihin ja hakea niitä taitoja järjestelmästä koko yhtiötasolla. Tämän jälkeen on helppo laatia yksikkökohtainen seuraajasuunnitelma. Tämä voidaan suoraan linkittää koulutusten suunnitteluun ja budjetointiin.

Modernissa HR-järjestelmässä pystytään lisäksi raportoimaan työtehtävien vaihdot, niiden sykli ja niistä saavutetut edut. Lomat ja muut poissaolot on helppo kartoittaa myös graafisessa muodossa ja ennakoida mahdollisen lisätyövoiman tarve esimerkiksi kesäloma-ajaksi.

Esimiehet voivat itse koota ajantasaista tietoa oman yksikkönsä ja tiiminsä tilanteesta, mikä vapauttaa HR-yksikön aikaa muihin tehtäviin. Suunnittelu- ja budjetointikierros nopeutuu ja tiedot ovat aina ajan tasalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa suunnittelussa ja budjetoinnissa.

Henkilöstöanalytiikka on lisännyt puhetta siitä, kuinka yllättävän vähän hyödynnämme henkilöstöstä kerättävää dataa, tai ylipäätänsä kuinka vähän dataa kerätään. Kuinka saada henkilöstöanalytiikka hyötykäyttöön?

Monessa organisaatiossa henkilöstöanalytiikka on jäänyt lähinnä puheen ja mietinnän tasolle, ilman sen suurempia ajatuksia siitä kuinka sitä voitaisiin omassa organisaatiossa hyödyntää tai mistä kaikkialta dataa saadaan koottua. Tiedolla johtamisesta on tullut helppo käsite, josta puhutaan paljon, mutta jonka merkitystä ei oikein ehkä ymmärretä.

Ensimmäinen asia, jonka tulisi muuttua, jotta henkilöstöanalytiikka saadaan kunnolla käyttöön, on tiedon tallentaminen ja säilöminen. Minne sitä kerätään? Mistä se koostuu? Saadaanko kaikki tieto raportoitua järjestelmistä ulos? Tiedolla johtaminen tarkoittaa kaiken HR datan keskittämistä yhteen paikkaan, jolloin sen raportoiminen, käsitteleminen ja ennustaminen datan muutoksien perusteella on mahdollista.

Toinen asia, joka pitäisi muistaa on tiedon merkitys. Miten tiedolla halutaan vaikuttaa? Miten tiedon avulla pystytään muokkaamaan käsitystä jostakin asiasta? Kuinka HR pystyy hyötymään tiedosta? HR-järjestelmään kerätystä tiedosta pystytään tekemään kauaskantoisia ennustuksia henkilöstön muutoksista ja muutos- sekä kehitystarpeista. Toimiva ja tehokas HR-järjestelmä mahdollistaa HR:lle suuremman roolin liiketoiminnan kehittämisessä. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa henkilöstöanalytiikan keräämisessä, käsittelyssä ja ennustamisessa.

Teknologian kehittymisen ansiosta tekoälyä löytyy kaikkialta. Henkilöstöjohtamisessa tekoäly hyödyntää kaikkea HR-järjestelmään vietyä tietoa ja muodostaa siitä automaattisesti erilaisia päätelmiä, raportteja ja ehdotuksia. Kysymys kuuluukin, mikä muuttuu, kun tekoälystä tulee osa päivittäistä henkilöstöjohtamista?

Tekoäly vapauttaa aikaa

Vapauta aikaa rutiineilta ja hallinnon toistuvilta tehtäviltä hyödyntämällä HR-järjestelmän kaikkia ominaisuuksia. Taloushallinnon ohjelmistoissa tekoälyn avulla on jo pitkään pystytty automatisoimaan rutiininomaisia, toistuvia tehtäviä. HR-järjestelmässä tekoäly mahdollistaa erilaisten muistutusten, raporttien ja automaattisten toimintaehdotusten tekemisen, ilman jatkuvaa valvontaa. Tekoäly myös nostaa HR-järjestelmästä tietoja, joita käyttäjä ei itse osaisi edes etsiä. Näiden tietojen avulla pystytään ohjaamaan huomio sinne, missä sitä juuri sillä hetkellä tarvitaan.

HR keskittyy siihen tärkeimpään

Moderni HR-järjestelmä antaa työntekijöille mahdollisuuden hoitaa itsepalveluna monia asioita, esimiehelle työkalun ohjata ja tukea tiimiään sekä johdolle täyden palvelun raportointi- ja analytiikkavälineen. Tekoäly yhdistettynä monipuoliseen HR-järjestelmään mahdollistaa uudenlaisen henkilöstöjohtamisen, jossa kaikki tieto yhdistyy saumattomasti osaksi niin päivittäistä johtamista kuin pitkän aikavälin suunnittelua.  Lue lisää modernista HR-järjestelmästä, jossa tekoäly rakentuu automaattisesti osaksi henkilöstöjohtamista.

Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin? HR-järjestelmä, joka automatisoi HR-prosessit, helpottaa suunnittelua ja toimii sujuvasti itsepalveluna, hyödyntää koko organisaatiota.

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.

Käyttökokemus tätä päivää

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita katkoja.

Kustannukset hallinnassa ilman erillisiä päivityskuluja

Pilvipalvelut ovat tulleet myös HR-järjestelmiin, mikä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Aito pilvipalvelu skaalautuu yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee myös 2020-luvulla. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

 

Millaisia muutoksia HR:llä on edessään? Kuinka jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin pystytään vastaamaan henkilöstöjohtamisella? Suunnitteleminen ja ennakoiminen toimivien työkalujen avulla helpottaa muutoksen läpivientiä kaikilla tasoilla.

Erilaisten henkilöstöön kohdistuvien muutosten suunnitteleminen ja johtaminen vaativat huomattavan paljon aikaa valmisteluineen. Toimivien työkalujen ja prosessien avulla pystytään helpottamaan suunnittelua sekä vähentämään siihen kuluvaa aikaa, kun mahdollistetaan helppo tiedon löytäminen, käsitteleminen ja analysoiminen.

Millaisia työkaluja HR:lle on tarjolla? Onko niiden avulla mahdollista saada luotettavaa ja helposti analysoitavaa tietoa, jonka avulla pystyään vaikuttamaan yrityksen johtamiseen ja suuntaan?

Toimiva ja älykäs HR-järjestelmä, joka mahdollistaa käytön kaikille työntekijöille on ensimmäinen askel kohti parempaa muutoksen tukea. Kun järjestelmällä on käyttäjiä laajasti koko organisaatiossa, pysyy HR-järjestelmässä oleva tieto ajantasaisena sekä rikkaana. Ajantasaisen raportoinnin ja analytiikan pohjalta pystytään tekemään laajoja selvityksiä esimerkiksi tulevista organisaatiomuutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön kokonaisuudessaan. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa muutoksen tukemisen kokonaisvaltaisesti.

Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin? HR-järjestelmä, joka automatisoi HR-prosessit, helpottaa suunnittelua ja toimii sujuvasti itsepalveluna, hyödyntää koko organisaatiota.

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.

Käyttökokemus tätä päivää

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita katkoja.

Kustannukset hallinnassa ilman erillisiä päivityskuluja

Pilvipalvelut ovat tulleet myös HR-järjestelmiin, mikä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Aito pilvipalvelu skaalautuu yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee myös 2020-luvulla. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

Kuinka saada kiinni työntekijöiden kokemuksista ja fiiliksistä? Osana työntekijäkokemusta kattavat ja nopeasti vastattavat henkilöstökyselyt tuottavat paljon hyödyllistä tietoa johdolle yrityksen suunnasta. Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen rakentaminen osaksi HR-järjestelmää tuo monia helpotuksia itsepalvelun avulla.

Kokonaisvaltaisen henkilöstökokemuksen taustalla on suurempi ajatus siitä, kuinka hyvin meidän työntekijämme viihtyvät, kuinka he kokevat työsuhteen aloittamisen ja toisaalta myös päättymisen sujuvan. HR-järjestelmä on luonnollinen kokonaisuus työntekijäkokemuksen rakentamiseen ja mittaamiseen. Järjestelmän avulla pystytään tuomaan kaikkien työntekijöiden saataville laaja ja kattava työkalu, joka mahdollistaa monipuolisen tilastoitavan tiedon kerääminen ja hyödyntämisen.

Rekrytointiprosessin saumaton toiminen, perehdytyssuunnitelman tekeminen ja seuraaminen avoimesti sekä säännölliset kyselyt ja fiiliksen pulssimittaukset muodostavat hyvän ja kattavan kuvan henkilöstön kokemuksista ja tuntemuksista.

Rakenna parempaa työntekijäkokemusta toimivan ja helposti muokattavan HR-järjestelmän avulla. Lue lisää millaisissa tilanteissa moderni HR-järjestelmä auttaa työntekijäkokemuksen rakentamisessa.

Tavoitteenasetanta, seuranta ja raportointi – kolme sanaa, jotka nostattavat tuskaa niin HR:n kuin esimiesten keskuudessa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Toimiva ja ketterä HR-järjestelmä tekee koko tavoiteprosessista helpompaa ja auttaa osaltaan tukemaan yrityksen liiketoimintaa.

Moderneja ratkaisuja suorituksen johtamiseen. Älykäs HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia ja analysointia? Ei tavoitteita kirjata vain kirjaamisen ilosta, vaan siksi, että niiden avulla toteutetaan yrityksen strategiaa ja luodaan lisää liiketoimintaa. Modernilla ja helppokäyttöisellä HR-ratkaisulla helpotetaan esimiesten työtaakkaa ja tuodaan tavoitteet aidosti osaksi päivittäistä työtä.

Aseta tavoitteita, seuraa suoritusta ja raportoi yhdellä klikkauksella. Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja koko tavoiteprosessin ajan. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan ohjeistamiseen ja esimiehet saavat helposti tavoitteet kirjattua, onnistuu myös suorituksen seuranta helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat prosessin etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään.

Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.Solaforce – HR-järjestelmä

Kuinka tekoäly näkyy HR-järjestelmässä? Millaisia hyötyjä sillä on datan keräämisen ja käsittelemisen kanssa?

HR:llä on käytössään valtavat määrät dataa, jonka käyttäminen ja hyödyntäminen ovat vielä suurella osalla organisaatioita vajaakäytöllä. Ensimmäisenä ongelmana törmätään siihen, kuinka vaikeaa raportoiminen, tiedon kerääminen ja kokoaminen haluttuun muotoon on. Toisena ongelmana huomataan usein kunnollisten käyttökohteiden puuttumisen, eli mihin me tätä dataa oikeastaan keräämme?

Tekoälyn avulla on mahdollista kerätä ja tehdä tulkintoja kaikesta tuosta datasta. Pystymme entistä vahvemmin keskittymään itse henkilöstöjohtamiseen, kun oppiva tekoäly kokoaa ja tulkitsee käyttäjää kiinnostavaa dataa automaattisesti taustalla. Tavallisimpia esimerkkejä tekoälyn tuottamasta datasta on mahdollisten poislähtijöiden ennustaminen, huippu suoriutujien tunnistaminen sekä työtehokkuuden aleneminen erilaisien muuttujien takia. Kaikkiin näihin pystytään tuomaan vastauksia ilman manuaalista raporttien ajamista, yhdistelemistä ja tulkitsemista.

Oppiva tekoäly pystyy myös ehdottamaan käyttäjälle kiinnostavia uusia tietoja perustuen hänen aiempaan HR-järjestelmän käyttöönsä. Esimiehille voidaan aktiivisesti tarjota uudenlaisia tilastoja ja tietoja osaksi esimiehen työtilaa, jossa hän näkee yhdellä silmäyksellä tiimiään koskevia tärkeitä asioita. Lue lisää kuinka tekoäly muuttaa henkilöstöjohtamista.

© 2021 Solaforce
Soita