Kuinka suunnitella osaamisten kehittymistä huomioiden tulevat muutokset ja tarpeet? Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle. Nykypäivän nopea muutosvauhti tarvitsee tueksi monipuolisia työkaluja, jotka vastaavat haasteisiin kaikilla henkilöstöjohtamisen osa-alueilla.

HR-järjestelmässä pystytään ylläpitämään osaamisia kattavasti, sekä analysoimaan osaamisten kehittymistä ja osaamisvajeita äärimmäisen tarkasti. HR-järjestelmän monipuoliset mahdollisuudet osaamisten kehittämiseen kattavat muun muassa seuraavat toiminnallisuudet:

Keskistetty paikka kaikelle osaamisten ja koulutusten tiedoille: Tallenna kaikki tiedot yhteen paikkaan, tarpeellisten eräpäiväilmoitusten kanssa. Käyttäjät voivat tarkastella omia tietojaan ja HR pystyy keskitetysti tarkastelemaan osaamisten riittämistä, kehittymistä ja jakautumista.

Koulutusten ja osaamisten yläpitäminen monipuolisella koulutuskalenterilla: Niin sisäisten- kuin ulkoistenkoulutusten ylläpitoon, ilmoittautumiseen ja automaattiseen osaamistietojen päivitykseen soveltuva koulutuskalenteri toiminnallisuus mahdollistaa monipuolisesti erilaisia osaamisen ylläpitämiseen liittyviä toimintoja.

Analysoi, reagoi ja valmistaudu muutoksiin: Kun kaikki henkilöstön osaamistieto on yhdessä keskistetyssä paikassa, pystyy HR ja johto hyödyntämään tietoa tehokkaammin. Esimerkiksi muutoksiin varautuminen ja seuraajasuunnittelun tekeminen helpottuvat kun käytettävissä on kaikki osaamiseen liittyvä tieto.

Solaforcen HR-järjestelmän monipuoliset osaamisenkehittämisen työkalut varmistavat, että organisaatiosi osaaminen pysyy kehityksessä mukana. Lue lisää monipuolisista, kokonaisvaltaisen HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Kuinka tukea johtamista HR:n automaatiolla ja aidolla tiedolla? Millaisia apuvälineitä HR-järjestelmä tarjoaa tiedon käsittelyyn ja analysoimiseen johtamisen tueksi?

Johtaminen aidolla tiedolla, siitä puhutaan nyt paljon. Mitä se tarkoittaa ja mikä oikeastaan on aitoa tietoa? Henkilöstöjohtamisessa tiedon määrä on valtava. On työsuhteeseen, henkilöön, suoritukseen ja osaamiseen liittyvää tietoa, joita usein vielä ylläpidetään eri välineissä hajautettuna. Lisäksi näitä tietoja saatetaan kirjata ja käsitellä hyvinkin vaihtelevilla tavoilla.

Ensimmäinen askel kohti aidolla tiedolla johtamista on keskitetty tiedonhallinta. Keskitetty tallennuspaikka mahdollistaa samalla myös yhtenäiset tavat käsitellä tietoa. Niiden avulla pystytään tukemaan johtamisenprosesseja, luomaan toimivaa automaatiota ja varmistamaan tietojen oikeanlainen käsittely. Ilman selkeää tapaa käsitellä tietoa, ei pystytä millään luomaan aitoon tietoon pohjautuvaa analytiikkaa ja johtamista.

Seuraava askel on tiedon raportoimiseen, käsittelyyn ja analysointiin perehtyminen ja panostaminen. Kaikissa HR-järjestelmissä tiedon raportoiminen ei ole mahdollista, vaan tiedot hautautuvat järjestelmään ja jäävät hyödyntämättä. Mahdollisuus luoda omia raportteja yhdistettynä valmiisiin raportteihin tuovat niin johdolle, HR:lle kuin esihenkilöille valtavasti tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.

Viimeinen ja tärkein kohta on aito automatisointi sekä analysointi. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi tiedon analysoinnin helposti ja nopeasti? Tukeeko se käyttäjää nostamalla tärkeitä tietoja ja muistuttamalla käyttäjää erilaisista toimista? Automatisointi ja tiedon hallinta ovat avainasemassa, kun oman organisaation kehittymistä ja kasvua halutaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee tiedolla johtamista.

Suorituksen johtaminen ja tavoitteenasetanta ovat monessa organisaatiossa monimutkaisia kokonaisuuksia sekä vaikeasti raportoitavia että johdettavia prosesseja. Älykäs työtila tarjoaa kaikille käyttäjille helpon ja nopean työkalun HR-tietoon. Osana toimivaa HR-järjestelmää älykkäät työtilat mahdollistavat helpommin hallittavia prosesseja sekä tukevat liiketoiminnan kasvua.

Moderni HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet helpossa ja toiminnallisessa näkymässä lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia tai analysointia? Toimivalla HR-järjestelmällä saadaan luotettavaa tietoa johtamisen tueksi.

Älykkäät työtilat tuovat esimerkiksi tavoitteenasetantaprosessiin näkyville tiimitasoisen listauksen missä vaiheessa prosessi on menossa kenenkin kohdalla. Esihenkilöille pystytään yhdistämään samaan näkymään myös muita johtamisen kannalta tärkeitä elementtejä, kuka on tänään paikalla, kenellä ylityötunnit lähentelevät maksimirajaa sekä HR:n keskistettyä ohjeistusta.

Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan vahtimiseen ja ohjeistamiseen sekä tiimien vetäjät saavat helposti päivittäiseen tekemiseen liittyvät tiedot, onnistuu myös itse johtaminen helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat asioiden etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään.

Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.

Koulutuskalenterin avulla hallitset sisäisten ja ulkoisten koulutusten ilmoittautumisia, osallistujia sekä päivität helposti koulutustiedot suoraan HR-järjestelmään.

Sisäisten ja ulkoisten koulutusten hallinnan työvälineenä Solaforcen koulutuskalenteri mahdollistaa monipuoliset ja kattavat toiminnallisuudet aina koulutusten suunnittelusta osaamistietojen taltiointiin asti. Panostukset koulutukseen ja niiden lisäämiseen ovat kasvaneet monissa organisaatiossa kaikin puolin poikkeuksellisen ajanjakson yhä vaan pitkittyessä. Koulutusmäärien kasvaessa pelkkä sähköposti-ilmoittautuminen osoittautuu usein ongelmalliseksi.

Solaforcen HR-järjestelmässä toimiva täyden mittaluokan koulutushallinnan työkalu mahdollistaa monia toiminnallisuuksia, joiden avulla pystytään suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallitsemaan koulutuksia kattavasti läpi organisaation.

Monipuolisten toiminnallisuuksien ansiosta Solaforcen koulutushallinnan työkalu on HR:lle loistava apuväline kaikkiin koulutustarpeisiin. Yhdistettynä kattavaan koulutustenraportointiin sekä osaamisvajeiden tunnistamiseen pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan organisaation koulutustarpeet kattavasti.

Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten toiminnallisuuksien tuomisen osaksi HR-järjestelmää.

Vuoden lähestyessä loppuaan, ovat ensi vuoden vuosisuunnitelmat ja tavoitteiden määrittely HR:n sekä johdon työpöydällä. Kuinka hyvin HR-järjestelmäsi vastaa nykypäivän vaatimuksiin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin suhteen? Johtamisen yleiset haasteet kuten läpinäkyvyyden ja seurantamahdollisuuksien puute ovat usein syvällä vanhoissa HR-järjestelmissä olevia ongelmia.

Toimivalla HR-järjestelmällä pystytään vaiheistamaan kehityskeskusteluja ja tavoitteenasetantaa, jolloin HR saa selkeän kokonaiskuvan prosessin etenemisestä. Esimerkiksi tiimien työntekijäkohtaisen aloittamatta, aloitettu, käyty -tilannetiedon saaminen kehityskeskusteluista helpottaa johtamista. HR:n vuosikellon mukaisesti suunniteltu prosessi etenee helposti ja nopeasti suunnittelusta käyttöön.

Esihenkilöiden työ helpottuu, HR pystyy johtamaan paremmin
Myös esihenkilöiden työtä voidaan helpottaa automatiikan ja vaiheistuksen avulla tuoden muistutukset ja keskitetyn ohjeistuksen helposti yhteen ja samaan paikkaan. Myös työntekijän puolella saadaan yhdestä keskitetystä järjestelmästä hyötyjä, kun oma kehityskeskusteluprosessi kulkee yhdessä ja samassa paikassa, josta löytyvät myös koulutussuunnitelmat ja bonuslaskenta. Kehityskeskusteluprosessissa myös työntekijöillä voi olla esitäytettäviä kohtia, joihin pystytään palaamaan varsinaisessa keskustelussa yhdessä esihenkilön kanssa. Lue lisää kuinka toimiva HR-järjestelmä auttaa toteuttamaan HR:n vuosisuunnitelmaa.

Työntekijöiden jaksaminen poikkeusolojen päättyessä.

Nyt kun tämä poikkeuksellinen ajanjakso on päättymässä ja työpaikoilla on saatu esimakua uudesta normaalista, on hyvä hetki mitata, millaisella fiiliksellä töissä ollaan. Millainen tunnelma työpaikoilla on? Millaisia muutoksia toivotaan? Onko joitain erityisentuen kohteita, joihin HR pystyy antamaan työkaluja sekä suuntaamaan esimerkiksi työterveyshuollon resursseja?

Pulssi- ja fiilismittausten perusteella saadaan nopeasti ja tehokkaasti kattavaa kuvaa siitä millaisia muutoksia johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn täytyy tehdä pitkän poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen.

HR-järjestelmässä toimiva SolaSurvey kyselytyökalu mahdollistaa toisaalta laajojen koko organisaatiota koskevien kyselyiden tekemisen, mutta myös pienempien kohdennettujen kyselyiden tekemisen. Hyvin luotu kysely tuottaa paljon arvokasta tietoa, jonka avulla pystytään kohdentamaan resursseja tarkemmin. Onko meillä enemmän tarvetta yhteisille ryhmäytymisaktiviteeteille vai henkilökohtaiselle tuelle esimerkiksi jaksamisen tukemisen näkökulmasta? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia pulssi- ja fiilismittausten kautta.

SolaSurvey kattaa kaikki organisaation kyselytarpeet, joiden avulla pystytään ennustamaan henkilöstön jaksamista ja muutokseen sopeutumista. Lue lisää modernin HR-järjestelmän mahdollisuuksista mm. kyselyiden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Työsopimusten tekeminen, varsinkin näin poikkeuksellisena aikana, lisää HR:n ja esimiesten tehtäviä moniportaisuutensa vuoksi. Sopimusten luominen, allekirjoitusten saaminen sekä ennen kaikkea arkistointi tuottavat HR:lle ja esimiehille ylimääräistä työtä, joka on pois muusta.

Solaforcen HR-järjestelmällä on mahdollisuus luoda asiakkaan tarpeen mukaisesti erilaisia työsopimuspohjia ja -lomakkeita, joiden käyttäminen ja muokkaaminen on helppoa HR:n ja esimiehen toimesta. Työsopimuspohjien hallinnointi onnistuu järjestelmässä HR:n toimesta keskitetysti, jolloin erilaisten työsopimuspohjien muokkaaminen ja yhtenäisyys saadaan taattua helposti.

Sähköinen allekirjoitus toimii helposti kaikilla päätelaitteilla, jolloin työntekijän on helppo kuitata työsopimukset omalta osaltaan. Allekirjoituksen jälkeen tieto päivittyy suoraan HR:lle ja esimiehelle, ja työsuhteen perustiedot päivittyvät automaattisesti HR-järjestelmässä. Myös työsopimuksen arkistoituminen työntekijän tietoihin tapahtuu automaattisesti allekirjoituksineen päivineen.

Kun koko työsuhteen elinkaari aina rekrytoinnista ja työsopimuksen tekemisestä tapahtuu yhdessä järjestelmässä, vapauttaa se aikaa ja mahdollistaa entistä helpommin hallittavan kokonaisuuden, kun tiedot eivät pilkkoudu eri järjestelmiin ja mahdollisiin mappikansioihin toimiston kaapissa. Työntekijälle prosessista jää selkeä ja eheä kuva, joka jatkuu saumattomasti HR-järjestelmästä löytyvään perehdytyssuunnitelmaan.

Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan hyötyjä koko työsuhteenelinkaaren aikana aina alkaen rekrytoinnista ja työsuhteen aloittamisesta.

Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin?

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
HR-järjestelmän valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet sekä skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa, työajanseurannassa sekä analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Kattava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle
HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin.

Käyttökokemus tätä päivää
Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee koko työsuhteen elinkaaren ajan. Lue lisää kuinka modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

Millaisilla apuvälineillä esimiehen työtaakkaa voidaan helpottaa ilman, että se tuottaa samalla lisätyötä HR:lle? Yhtenä tavoitteena voidaan pitää sitä, ettei HR:n enää jatkossa tarvitse toimia esimiesten raporttiautomaattina.

Edelleen vuonna 2021 vakiintunut käytäntö taitaa olla, että HR:n tehtävä on toimia esimiesten raporttien kokoajina ja erilaisten määräaikojen muistuttujana. Tämä tuntuu aika vanhankantaiselta tavalta toimia kun samaan aikaan moni muu asia hoituu eri järjestelmien kautta melkeinpä automaattisesti. Myös HR-järjestelmien saralla on tapahtunut viime vuosina tarvittavaa uudistumista, kun kehitystyössä on mietitty eri roolien tarpeita ja sitä kuinka erilaisia eri käyttäjien toiveet järjestelmän suhteen ovat.

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa käyttäjien valita itselleen tärkeitä asioita helposti nähtäville sekä tuo automaattisesti esimerkiksi HR:n nostamat tärkeät raportit kaikille esimiehille saataville juuri heidän tiimistään. Miltä kuulostaa esimiesten oma työtila, jossa näkee yhdellä silmäyksellä avoimet kehityskeskustelut, käynnissä olevat tiimin rekrytoinnit, poissaolot ja hyväksymistä odottavat lomapyynnöt sekä koko tiimin tuntisaldot? Tämä kaikki millä tahansa laitteella, jota esimies sillä hetkellä käyttää, missä tahansa hän sillä hetkellä onkaan.

Raportoinnin ja reaktiivisen tiedon saaminen HR-järjestelmästä juuri esimiehen sitä tarvitessa on huikea ominaisuus, jonka hyödyt näkee HR:n työkuorman vähenemisenä välittömästi. Tällöin HR pystyy keskittämään omaa osaamistaan juuri sinne missä sitä eniten tarvitaan ainaisten raportointipyyntöjen sijaan. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tuottaa juuri sellaista tietoa, jota esimies kulloinkin tarvitsee.

Millaiset tarpeet, millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin? HR-järjestelmä, joka automatisoi HR-prosessit, helpottaa suunnittelua ja toimii sujuvasti itsepalveluna, hyödyntää koko organisaatiota.

 

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa, työajanseurannassa sekä analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

 

Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia. Myös työntekijän oma työtila tuo paljon tietoa ja tärkeimmät toiminnallisuudet helposti saataville.

 

Käyttökokemus tätä päivää

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita katkoja.

 

Kustannukset hallinnassa ilman erillisiä päivityskuluja

Pilvipalvelut ovat tulleet myös HR-järjestelmiin, mikä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Aito pilvipalvelu skaalautuu yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee myös kaikkia käyttäjiä. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

© 2022 Solaforce
Soita